365-OBN rapporten Publicaties Artikelen:

vbne.nl/agenda

(Onderzoeks) OBN rapporten Publicaties Artikelen:

 1. Met nutriënten verrijkt grondwater bedreigt kwelafhankelijke ecosystemen2022, artikel in H2O
 2. Grip op beekslib: hoe meer aandacht voor slib de KRW-doelen dichterbij kan brengen2022, artikel in H2O-Online
 3. Beekdalvenen in het laagland - Van biodiversiteitsparel naar CO2-fabriek2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 4. Herstel van beekdalvenen door vernatting - Effecten na 30 jaar vernatting van het Gasterensche Diep2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 5. Impact van vermest grondwater op kwelafhankelijke natuur - Modelstudie voor het Bunder- en Elslooërbos2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 6. Verbinding als kernkwaliteit van de Dommel - Op pad met Anne van Kuijk langs de Dommel2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 7. Herstel van verdroogde beekdalvenen - Effecten van vernatting op biogeochemie en vegetatie2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 8. De terugkeer van het verdwenen hout - Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van elzenbroekbos in beekdalen2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 9. Kansen voor de ongewervelden van beekdalen bij integraal beekherstel2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 10. Beekdalvenen, te herstellen ecosystemen bij uitstek2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 11. Beekdallandschappen in beweging - De weg vooruit2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 12. Landschap - themanummer beekdalvenen2021, themanummer over de stand van zaken rond beekdalherstel in Nederland en België en de huidige kennis van processen in beeksystemen.
 13. Herstel van beekdalvenen door vernatting - Effecten na 30 jaar vernatting van het Gasterensche Diep2021, artikel in Landschap n.a.v. OBN onderzoek Hydrologie Beekdalvenen.
 14. Biedt ritsbeheer meerwaarde voor de ecologie in beken?2021, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
 15. De ecologische meerwaarde van extensiever maaien in beken2021, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
 16. Effecten van houtpakketten in beken op de macrofauna2021, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
 17. Trilvenen in Nederland2021, special met 6 artikelen in de Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek naar trilvenen en bevloeiing.
 18. Herstel van natte overstromingsvlakten langs de Rijntakken2020, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek.
 19. De effecten van stroombaanmaaien proefondervindelijk onderzocht in de Eefse Beek2020, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek.
 20. Griend2020, mini-special met 6 artikelen in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek
 21. Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 22. Dag- en nachtvlinders in kalkrijke hellingbossen - vervolgmonitoring van het herstelbeheer2020, artikel in het Natuurhistorisch Maandblad n.a.v. OBN onderzoek.
 23. Effecten op vegetatie en fauna van duingraslanden - Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (1)2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 24. Sturende factoren, maatregelen en herstelstrategieën voor dynamiek - Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (2)2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 25. De invloed van wisselbeweiding op de biodiversiteit van kwelders2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 26. Effecten van integraal beekherstel op de loopkeverfauna2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 27. Herstel kruidenrijke graslanden op zandgrond door tijdelijk akkerbeheer2020, artikel in de Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek
 28. Kruidenrijke natuurgraslanden ontwikkelen op fosfaatrijke grond Wat is er mogelijk?2020, artikel in de Levende Natuur met achtergronden bij de problematiek met ontwikkeling van kruidenrijke graslanden en praktijkvoorbeelden
 29. De toekomst van voormalige brakwatervenen2020, Wetenschappelijk artikel
 30. Nederlandse kalktufbronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa2019, artikel n.a.v. OBN onderzoek naar Kalktufbronnen in Zuid-Limburg waarin is gezocht naar grenswaarden voor nutriënten in bronwater. Dit onderzoek is grotendeels mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Limburg
 31. Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide2019, artikel over vervolgmonitoring van een OBN-experiment uit de periode 2011-2013
 32. Doet extreme droogte stikstofbom in droge heide barsten?2019, artikel op basis van resultaten OBN onderzoek Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap
 33. Beheer van vogels in akkerland en kleinschalig cultuurland2019, artikel met de resultaten van het OBN onderzoek naar gebiedskenmerken die bepalend zijn voor hoge dichtheden en diversiteit van de doelsoorten in de agrarische leefgebieden Open akkerland en Droge dooradering
 34. Nieuwsbrief vanuit het OBN onderzoek naar herstel konijnenpopulaties in de kustduinen2019, periodieke nieuwsbrief
 35. Effecten van herstelmaatregelen op diersoorten1999, een voorstel voor het monitoren van fauna, ten behoeve van het standaard meetprotocol Ecologische Monitoring EGM-projecten (SMP), in het kader van het overlevingsplan Bos en Natuur (OBN).
 36. Artikel beheer op maat2019, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap over Beheer op Maat (weidevogels)
 37. Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie?2019, artikel met een verslag van de discussiedag op 18 februari 2019, waarbij de actuele kennis, inzichten en onzekerheden over inzet van steenmeel als herstelmaatregeln zijn bediscussierd.
 38. Broekbosontwikkeling op landbouwgronden2019, artikel n.a.v. OBN onderzoek naar ontwikkeling broekbossen. Beantwoordt de vraag of toevoeging van drinkwaterslib en doelsoorten meerwaarde heeft bij het ontwikkelen van broekbossen op voormalige landbouwgronden
 39. Zwarte specht; helpen zonder spijt te krijgen2018, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap n.a.v. advies deskundigenteam Droog zandlandschap over maatregelen voor meer zwarte spechten op de Veluwe
 40. Salinization lowers nutrient availability in formerly brackish freshwater wetlands; unexpected results from a long-term field experiment2019, article in Biogeochemistry, a result of OBN research on the effects of salanization
 41. Bodembiodiversiteit van zandgronden2018, artikel in Bodem, effecten van intensieve bodembewerking op de bodemfauna
 42. Herintroductie van macrofauna: een haalbare kaart?2019, artikel over resultaten van monitoring van herintroductie-experiment met kokerjuffers ingezet in 2014 in de Heelsumse beek.
 43. Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden2019, artikel over de resultaten van een experiment met besproeing met kokend water voor bestrijding watercrassula. Onderzoek gefinancierd door provincie Noord-Brabant.
 44. Bodemerosie in en rond Natura 2000 gebieden in het Heuvelland2018, Artikel in het Natuurhistorisch Maandblad
 45. Landschap - themanummer OBN-onderzoek laagveenlandschap2018, Themanummer met artikelen over o.a. OBN onderzoek naar mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen en waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap.
 46. Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen2018, artikel in Landschap n.a.v. afgerond OBN onderzoek naar verlanding (2016) en effecten van stikstofdepositie op trilvenen (2018)
 47. Kwelmilieus langs de Terrassenmaas - praktische adviezen voor herstel en ontwikkeling2018, artikel in het Vakblad Natuur Bos Landschap
 48. Hoe houden we de duinen levendig? Met de stuifkuil2018, artikel in Trouw n.a.v. gezamenlijk onderzoek OBN en DPWE naar verstuiving in de duinen als PAS-maatregel
 49. Van bodemherstel naar herstel van fauna in een verzuurd heidelandschap2018, artikel in het vakblad Natuur Bos Landschap n.a.v. OBN onderzoek naar bodemherstel in het droge zandlandschap
 50. Tapuiten en duinbeheer in de Noordkop2018, artikel in de Levende Natuur
 51. Is de bodemverzuring in Nederland onomkeerbaar?2018, artikel in Natuur Bos Landschap n.a.v. bodemverzuring van droge zandgronden
 52. Hoe ontwikkel je droog heischraal grasland op voormalige landbouwgrond2018, artikel in de Levende Natuur
 53. Laat Griend weer wandelen2017, artikel in de Levende Natuur over OBN onderzoek naar 'Habitat overstijgende interacties'
 54. Verslag symposium Laagveen- en zeekleilandschap 13 september 2017Verslag gemaakt van het OBN symposium over natuur- en waterbeheer in het laagveen- en zeekleilandschap, op 13 september 2017 in het provinciehuis te Utrecht.
 55. Griend, nieuwe inzichten, andere benadering2017, artikel n.a.v. OBN onderzoek op en bij Griend
 56. Zuur voor de fauna2017, artikel in Landschap, door stikstofdepositie een afname van karakteristieke fauna van bos en hei.
 57. Themanummer OBN onderzoek droog zandlandschap2017, Artikel, Themanummer uitgebracht door tijdschrift Landschap met overzicht OBN onderzoek naar natuur droge zandlandschap door de jaren heen en een kijkje in de toekomst
 58. Het belang van bodemleven bij heideherstel2016, artikel in het Vakblad NBL over het belang van bodemleven bij heideherstel op voormalige landbouwgrond
 59. Tandrot in de bodem, hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen?2016, artikel in Bodem, gevolgen voor droge zandgronden in Nederland van verdwijnen mineralen
 60. Het droge heidelandschap in de 21e eeuw: aandacht voor mineralogie en historisch landgebruik2016, artikel uit De Levende Natuur, over maatregelen ter bescherming en herstel van heidelandschap
 61. Waterpeilfluctuaties in vennen2016, artikel in het Vakblad NBL over het effect van waterpeilfluctuaties in vennen op stikstofverliezen en fosfaatbinding
 62. LANDSCHAP Themanummer OBN-onderzoek nat zandlandschap2016, Brochure, Tijdschrift voor landschapsonderzoek
 63. Effecten van omvorming van hellingbossen naar ongelijkvormig hooghout op de vlinderfauna2015, artikel in het Natuurhistorisch Maandblad
 64. Herstel van de heischrale vegetatie van de Zuid-Limburgse hellingen2015, artikel in De Levende Natuur
 65. Mergelgroeves ontstaan ontwikkeling en beheer van on-Nederlandse natuur2015, artikel in De Levende Natuur
 66. Nitraatbelasting van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen2015, artikel in De Levende Natuur
 67. Ongelijkvormig hooghout een alternatief voor het traditionele middenbosbeheer in de Zuid-Limburgse hellingbossen?2015, artikel in De Levende Natuur
 68. Ontmoetingen in het veld: een groot succes2015, artikel in het Vakblad NBL over de veldwerkplaatsen in 2015
 69. Toekomst voor natte beemden in het heuvelland2014, artikel in De Levende Natuur
 70. Herstel van de rijke fauna van Limburgse kalkgraslanden2015, artikel in De Levende Natuur
 71. Kansen en bedreigingen voor de natuur in het Limburgse heuvellandschap2015, artikel in De Levende Natuur; een breed overzicht van actuele ontwikkelingen in het onderzoek naar en het beheer van de natuur in Zuid-Limburg (NL) en aangrenzend België
 72. Funtionele diversiteit mycorrhizaschimmels onder druk door stikstofdepositie2015, artikel in het Vakblad NBL, deel 3 in de serie over bosbodems
 73. Herstel van flora en fauna van hellingschraallanden op voormalige landbouwgronden2015, artikel in het Natuurhistorisch Maandblad over de resultaten van 5 jaar onderzoek
 74. Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek2015, artikel in het Vakblad NBL over het belang van kennisontwikkeling bij het slagen van de PAS
 75. De waterhuishouding als bepalende factor in de Drentsche Aa2015, artikel in De Levende Natuur
 76. Nieuw OBN Deskundigenteam Cultuurlandschap2015, artikel in het Vakblad NBL; Wetenschappelijke kennis over agrarisch natuurbeheer moet inpasbaar zijn in het boerenbedrijf
 77. Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982- 20122015, artikel in De Levende Natuur; In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 30 jaar.
 78. Zeven kleine zandmotortjes in de Leuvenumse beek2014, artikel in het Vakblad NBL; advies van het OBN Deskundigeteam Beekdallandschap dat de impasse doorbreekt onstaan in het resauratieproject in de Leuvenumse beek
 79. Paddenrus in Zuid-Limburg2014, Artikel in Natuurhistorisch Maandblad
 80. Stroomdalgrasland: kort en laagdynamisch2014, artikel in De Levende Natuur over de achteruitgang van stroomdalgrasland
 81. Effects of large herbivores on grassland arthropod diversity2014, article in Biological Reviews-Cambridge Philosophical Society
 82. Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen2014, artikel in De Levende Natuur
 83. Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden2014, artikel in De Levende Natuur
 84. Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling2014, artikel in De Levende Natuur
 85. Randvoorwaarden voor herstel van bedreigde soorten in het natte zandlandschap2014, artikel in het Vakblad NBL
 86. Heideherstel op voormalige landbouwgrond een praktijkproef2014, artikel in het Vakblad NBL
 87. Vernattingsmaatregelen in het Wierdense Veld: van experiment naar praktijk2014, artikel in De Levende Natuur
 88. Van heidegebruik naar -beheer, nieuwe inzichten voor het herstel van droge heide2012, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap n.a.v. onderzoek nieuwe inzichten oorzaken ecologische knelpunten op heideterreinen + aanbevelingen
 89. Artikel Online hulp bij mozaiekbeheer2012, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap over Beheer op Maat (weidevogels)
 90. De Levende Natuur OBN Themanummer Maart 20102010, De Levende Natuur, o.a. Verslag van OBN-symposium en van elk OBN Deskundigenteam een inhoudelijke bijdrage
 91. Artikel Betekenis van natuurgraslanden voor overwinterende ganzen2010, Artikel
 92. Artikel Herstelbeheer door middel van klepelen en opzuigen2008, Artikel

 93. Vanbinnen wordt aan hem geknaagd Als een jonge made uit een langs zo’n pad gelegd eitje kruipt, moet hij zien dat hij een geschikte voedselbron vindt. Hij gaat rechtop staan, hecht zich met het uiteinde van zijn achterlijf vast aan de bodem en draait zoekend rond om dat steunpunt. Wandelt er een pissebed langs, dan grijpt hij zich daaraan vast met de kop en werkt zich tussen twee lichaamssegmenten door om het lichaam van de gastheer binnen te dringen. Of gastvrouw, want een goedgevulde dame met een zich vormende broedbuidel is veel voedzamer dan een relatief iel mannelijk pissebedje. Eenmaal binnen leeft de vliegenlarve van het lichaamsvocht en – initieel – wat sappige niet-vitale organen, zoals ovariolen waar de pissebedeieren zich hadden kunnen ontwikkelen. De pissebed leeft dan gewoon door. Vanbinnen wordt aan hem geknaagd totdat het vliegenjonkie zo groot is dat hij nog meer voedsel nodig heeft en ook de vitale organen verorbert. Dat overleeft het slachtoffer natuurlijk niet. Binnen in het lijkje verpopt de made om in het voorjaar als vlieg te verschijnen. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/09/een-mee-eter-tot-de-dood-van-de-gastheer-erop-volgt-a4147784?fbclid=IwAR3EweIBqGA2SWUx-LbgkIRNTS654KJojjb7Uj3GWDS60GYDB7OR-ufMLc4

 94. Gisteren was de TV-première van de film 'Nederland onder water'. Een echte aanrader, ook voor insectenliefhebbers! Je kunt hem terugkijken via https://www.npostart.nl/nederland.../16-11-2022/AT_2161158
  https://www.blikonderwater.nl/over-ons
 95. Het is kurkdroog in Europa voor de vierde keer in vijf jaar tijd. Het contrast met 2021 kan niet groter, toen overstromingen grote schade aanrichten. Water speelt een grote, veerkrachtige rol in onze landschappen en natuurfilmer Arthur de Bruin brengt dat prachtig in beeld in zijn nieuwe film Nederland onder water. Anthonie spreekt met Arthur over zijn fascinatie voor onderwaternatuur, de totstandkoming van zijn film en het waterbeleid in Nederland. We spreken over de barrières die onderwaterdieren tegenkomen en de vernuftigheid van onderwaterdieren om hiermee om te gaan. Is waterrecreatie een probleem? En hoe komt het dat er meer neerslag valt, maar droger wordt in Nederland? Arthur pleit voor kathedraaldenken, met verbeeldingskracht 100 jaar vooruit kijken. We eindigen met tips om droogte tegen te gaan en zelf onderwaternatuur te beleven. De leestip van Arthur is ‘Drinkbare rivieren’ van Li An Phoa en Maarten van der Schaaf, uitgegeven bij Atlas Contact. Wil je reageren? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Arthur bereiken via https://www.blikonderwater.nl/. https://open.spotify.com/episode/4qM91CBKoYGUuBzuCg7NTq
 96. Arjan Postma, Evert van den Bos en Raymond Lagerwaard over documentaire 'Galapagos: Hope for the Future' Spraakmakers KRO-NCRV 29 oktober 2019 09:30 - 11:30 Morgen vindt de vijfde editie van het Wildlife Film Festival plaats in Rotterdam. Festivaldirecteur Raymond Lagerwaard legt uit dat de natuurfilm een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Regisseur Evert van den Bos maakte de openingsfilm van het festival, een film over de unieke Galapagoseilanden. Hij vertelt waarom deze documentaire de meest gecompliceerde productie is die hij ooit maakte. https://www.nporadio1.nl/langs-de-lijn-en-omstreken/onderwerpen/482745-nieuwe-natuurserie-wildernis-onder-water
 97. In de podcast van Het Oog ook aandacht voor de nieuwe film van Ruben Smit. Na de kaskraker De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen komt hij met een nieuwe https://soundcloud.com/methetoogopmorgen/hetbesteuithetoog061018#t=9:21 natuurdocumentaire. In Wad laat hij de wereld van het waddenlandschap zien: kruipende krabben, vechtende mosselen en jagende vogels.
 98. De eerste uitzending van het nieuwe programma trappen we af met Henk Meeuwsen - een doorgewinterde verzamelaar van natuurgeluiden. Ze klinken in apps en natuurfilms en zijn zo ook ongetwijfeld jouw huis al eens binnen gekomen. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/null/a80a6699-565f-4a57-a6f8-87aea82cd97d/2022-01-03-de-nacht-van-met-vogelaar-henk-meeuwsen Zijn stem zorgt ervoor dat je toekomstige boswandelingen of een ommetjes door het park nooit meer hetzelfde zal beleven.
 99. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/langs-de-lijn-en-omstreken/4f922a1b-015a-4021-9a2c-b0879e0c89a6/2018-12-06-uren-in-een-sloot-liggen-voor-dat-ene-shot-van-een-donderkopje Heeft u wel eens uw hoofd onder water gestoken en rondgekeken wat er allemaal leeft en zwemt? Moet u beslist eens doen als het aan filmers Matthijs de Vos en Arthur de Bruin ligt. Zij liggen soms urenlang in een sloot of een beek op zoek naar de mooiste beelden. Hun werk is te zien in de EO-tv-serie Wildernis onder water.
 100. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/null/dd57f000-25eb-4b1a-8f56-232e93706805/2018-05-03-eg-in-hoeverre-mag-je-een-natuurfilm-in-scene-zetten
 101. https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/23909/nederland-onder-water-unieke-onderwaterfilm-in-premiere.html Nog los van al die techniek is De Bruin ervan overtuigd dat zijn film eerder nog niet gemaakt had kunnen worden in Nederland. “Neem de windes. Die hebben de afgelopen tien jaar echt geprofiteerd van het heel voorzichtig weer opengaan van de Nederlandse beken en rivieren. Problematische sluizen krijgen vistrappen en het water is weer schoner geworden sinds de ergste vervuiling van de jaren zeventig van de vorige eeuw.” Tegelijk laat De Bruin met zijn film zien dat er nog veel werk aan de winkel is. “De Europese Kaderrichtlijn Water is een mooie motor geweest achter veel verbeteringen, maar als ik dan letterlijk een soort file in beeld breng van trekvissen die tevergeefs voor een slecht werkende vistrap liggen te wachten om omhoog te komen, dan zie je dat we er nog niet zijn. Hopelijk bereikt deze film ook beleidsmakers, zodat zij de ambities wat verder op kunnen schroeven.”

 102. https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/23909/nederland-onder-water-unieke-onderwaterfilm-in-premiere.html https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/2021-3-landschap-themanummer-beekdalvenen-defbestand.pdf
 103. De klimaatverandering gaat het allersnelst op Spitsbergen, waar de gemiddelde temperatuur al meer dan 5 graden is toegenomen. Maarten Loonen neemt u mee naar dit gebied, waar de omgeving nog steeds spectaculair is: vol ijs, sneeuw en gletsjers. Hij zal vertellen waarom en hoe het Noordpoolgebied niet meer lijkt op vroeger. Hij legt uit wat het mechanisme is van de snelle opwarming en de consequenties hiervan voor mens en dier. Er is vaak sprake van onverwachte gebeurtenissen, die dus voorheen zelden voorkwamen, waardoor ervaringen uit het verleden niet meer voldoende zijn voor voorspellingen van de toekomst. Met man en macht wordt geprobeerd deze veranderingen bij te houden. Loonen doet dat vanuit het Nederlands Poolstation in Ny- Aalesund, het noordelijkste dorp van de wereld. Maar ook via expedities naar afgelegen plekken waar de huidige situatie vergeleken kan worden met oude gegevens. Dan gaat het al gauw over de nieuwe rol van ijsberen en de kleren van 17de eeuwse walvisvaarders in de permafrost. Poolonderzoeker Maarten Loonen heeft Ervaring opgedaan in 30 jaar onderzoek als bioloog op Spitsbergen.
 104. https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/23909/nederland-onder-water-unieke-onderwaterfilm-in-premiere.html https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/2021-3-landschap-themanummer-beekdalvenen-defbestand.pdf vbne.nl/agenda
 105. https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/23909/nederland-onder-water-unieke-onderwaterfilm-in-premiere.html
 106. Marker Wadden 30 mei 2021 22:10 - Seizoen 1 Afl. 1 - Marker Wadden In het Markermeer is vijf jaar geleden een uniek project gestart: de aanleg van Marker Wadden. Met klei, slib en zand is er een archipel van eilanden gemaakt waar de natuur zich kan ontwikkelen. Natuurfilmmaker Cees van Kempen maakte een documentaire over dit staaltje Nederlandse inventiviteit: Marker Wadden, een wonderbaarlijk natuurverhaal. Door de aanleg van de Afsluitdijk en de Houtribdijk is het Markermeer afgesloten en gaat de biodiversiteit hard achteruit. In Marker Wadden zie je hoe de natuur zich razendsnel ontwikkelt op deze nieuwe eilanden. Vogels, insecten, planten en vissen duiken op en broedvogels krijgen weer rust en ruimte. https://www.npostart.nl/marker-wadden/30-05-2021/BV_101405905 https://www.npostart.nl/de-terugkeer-van/POMS_S_BNN_2541093
 107. https://www.npostart.nl/natuur-op-2-the-mating-game/03-07-2022/POW_05240522
 108. https://www.npostart.nl/de-terugkeer-van/POMS_S_BNN_2541093 Vroeger moest je ze met een loepje zoeken, maar nu het water in ons land steeds schoner wordt, zie je ook weer vaker ijsvogels.https://www.npostart.nl/de-terugkeer-van/POMS_S_BNN_2541093
 109. https://www.npostart.nl/de-terugkeer-van/27-11-2015/VARA_101376851 De torenvalk komt weer steeds vaker voor in de Nederlandse natuur. De bevlogen natuurfilmer Cees van Kempen volgde het dier door de verschillende Nederlandse seizoenen.
 110. https://www.youtube.com/watch?v=AZYu-lY4Sh8 "De terugkeer van de natuur" is een documentairefilm van 50 minuten. Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt, die een verschil maken voor de natuur in Vlaanderen. Filmmaker Frank Resseler van Dekijkhut schoot de adembenemende beelden in de Antwerpse kempen (Grote Netewoud), Haspengouw en Noord-Limburg. Het filmproject kwam tot stand met steun van het Europese LIFE-fonds en ging in première in Limburg. Geniet!
 111. en je ook bezorgd over de drooggevallen vennen, sloten en beken van afgelopen zomer? Wil je weten hoe we het Brabants waterbeheer toekomstbestendig kunnen maken? En welke oplossingen er te bedenken zijn? Tijdens het webinar ‘Water voor natuur’ kreeg je antwoord op al deze vragen. Om een nieuwe droogtecrisis te voorkomen is het tijd om maatregelen te nemen. Er valt genoeg regen in Brabant, maar dit water wordt te snel afgevoerd via de Maas naar de Noordzee. En dat terwijl de Brabantse natuur en landbouw dit water in de zomer zo hard nodig heeft. Het webinar ‘Water voor natuur’ werd georganiseerd om je te informeren over de uitkomsten van het onderzoek ‘Een verkenning naar de Watervraag van de Noord-Brabantse natuur’. Dit onderzoek van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie is recent uitgevoerd door Deltares. Daarnaast wilden we je op de hoogte stellen van de waterplannen van de waterschappen en de provincie. https://www.youtube.com/@brabantsemilieufederatie7477 Webinar gemist? Het is mogelijk om het webinar in losse delen terug te kijken. https://www.youtube.com/@brabantsemilieufederatie7477 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFp98jsfCGGvVtyuKClmjdtxim9t-Neu5
 112. https://www.nporadio1.nl/zoeken/nieuwe%20natuurfilm
 113. https://www.nporadio1.nl/zoeken/nieuwe%20natuurfilm
 114. https://www.nporadio1.nl/zoeken/nieuwe%20natuurfilm Webinar Volksgezondheid en luchtkwaliteit Webinar Volksgezondheid en luchtkwaliteit Het doel van het webinar is om Statenleden te informeren over de relatie tussen volksgezondheid, luchtkwaliteit en veehouderij en handelingsperspectief te bieden hoe de luchtkwaliteit verbeterd kan worden. https://www.youtube.com/@brabantsemilieufederatie7477 Sprekers Renske Nijdam Zij is auteur van het recent verschenen RIVM-rapport ‘GGD-richtlijn medische milieukunde: Veehouderij en gezondheid’ en werkt als adviseur milieu & gezondheid bij GGD Brabant, Gezondheid, Milieu & Veiligheid. Renske Nijdam geeft een presentatie met de laatste wetenschappelijke inzichten en een toelichting op voorgenoemde GGD-richtlijn medische milieukunde. https://www.youtube.com/@brabantsemilieufederatie7477
 115. Slimme insectencamera: ‘De buurvrouw vroeg wat voor ufo in tuin was neergedaald’

https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/kijk-lezingen-noord-hollandse-natuurdag-2020-terug
https://www.landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag-2020


 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 • Posted on November 17, 2022 04:39 PM by ahospers ahospers

  Comments

  No comments yet.

  Add a Comment

  Sign In or Sign Up to add comments