214-Vergelijken van vegetatiekarteringen

https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/evenementen-agenda/2021/webinar-bouwen-natuur/
ouwen met natuur is een manier van werken bij verbeteringsprojecten in beeksystemen. Daarbij benut je natuurlijke processen om waterdoelen te realiseren. De verschillende maatregelen die je bij Bouwen met Natuur toepast, sluiten aan bij de natuurlijke kenmerken en mogelijkheden van het watersysteem. De stroomgebieds- en watersysteembenadering staan hierbij centraal.
https://www.stowa.nl/agenda/webinar-bouwen-met-natuur
Wat moet je als beleidsmaker of als je werkt in de planvorming, uitvoering en het beheer weten om Bouwen met Natuur effectief te laten zijn? Welke maatregelen zijn er en wat zijn de voorwaarden voor de toepassing van deze maatregelen? Wat zijn de effecten en risico’s vanuit ecologisch, hydraulisch en hydrologisch oogpunt? En wat is er nodig op juridisch en organisatorisch gebied? Dit webinar geeft je een antwoord op deze vragen. De deelnemers zijn:
https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/replay/1021761/81f29315431b32dfd3c641cf01fbeed7/
Ernest de Groot (Dagelijks bestuurslid van Waterschap Aa en Maas en voorzitter van de stuurgroep Bouwen met Natuur)
Bas van der Wal (Programmacoördinator Watersystemen STOWA)
Ellis ( Deltares)
Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research)
Peter de Putter (Sterk Consulting)

https://www.stowa.nl/agenda/webinar-bouwen-met-natuur
Wat moeten beleidsmakers en mensen in de planvorming, uitvoering en het beheer weten om Bouwen met Natuur effectief te laten zijn? Presentator Pui Mee Chan (STOWA) gaat daarover in gesprek met de tafelheren Ernest de Groot (Dagelijks bestuurslid van Waterschap Aa en Maas, voorzitter stuurgroep Bouwen met Natuur) en Bas van der Wal (programmacoördinator Watersystemen STOWA).
https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/replay/1021761/81f29315431b32dfd3c641cf01fbeed7/
Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research) schuift aan om in te zoomen op de ecologische effecten van Bouwen met Natuur, Ellis (Deltares) praat ons bij over de hydraulische en hydrologische effecten en risico’s en Peter de Putter (Sterk Consulting) licht toe wat er op juridisch en organisatorisch gebied nodig is voor de toepassing van Bouwen met Natuur. Daarnaast brengen we voorbeelden uit de praktijk in beeld en natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Doet u ook mee op 29 juni?

https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/replay/1021761/81f29315431b32dfd3c641cf01fbeed7/


Op 3 juni 2021 organiseerde BIJ12 een webinar over vegetatiekarteringen. Tijdens dit webinar werd uitgelegd welke mogelijkheden en aandachtspunten er zijn voor het vergelijken van vegetatie- of habitattypenkaarten.

Doel van vegetatiekarteringen

Vegetatiekaarten worden gemaakt om de ligging, omvang en kwaliteit van de vegetatie in de Nederlandse natuurgebieden te kunnen beoordelen. Daarvoor gaan gespecialiseerde experts het veld in om -ondersteund door remote sensing- en GIS-techniek- precies af te bakenen welke vegetaties waar voorkomen, en die ook te beschrijven. Die kaarten vormen het fundament in een belangrijk en omvangrijk bouwwerk. Ze leggen de basis voor subsidievertrekking, rapportage, vergunningverlening, en voor beleid en natuurbeheer.

De vegetatiekaarten worden daartoe vaak omgewerkt tot andere producten. Voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) worden ze gebruikt om de beheertypen mee te duiden en binnen Natura 2000 worden ze omgewerkt tot habitattypenkaarten. Een habitattype is in feite een soort vegetatie die in de Habitatrichtlijn apart is beschreven en die beschermd dient te worden. We maken kaarten van die habitattypen om te zien waar ze liggen, hun omvang en deels hun kwaliteit.

Rol van BIJ12

BIJ12 ondersteunt de twaalf provincies bij het uitvoeren van de natuurmonitoring, en daarmee indirect ook het gehele netwerk waarin onder andere het ministerie van LNV, het ministerie van I&W, het ministerie van Defensie, de terreinbeherende organisaties en de groene bureaus.

Waarom dit webinar?

Het webinar kwam tot stand op veler verzoek, om uitleg te geven over de mogelijkheden en aandachtspunten voor het vergelijken van vegetatie- of habitattypenkaarten. Door kaarten van verschillende momenten met elkaar te vergelijken is het mogelijk om te zien welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in een gebied en hoe daar vanuit beheer op gereageerd moet worden. Ook laten de ontwikkelingen zien of de ingezette beleidskeuzen en herstelmaatregelen het gewenste resultaat geven.

Inhoud webinar

Verschillende experts laten in het webinar zien welke aandachtpunten er zijn bij vegetatiekartering en de vergelijking van kaarten, en welke instrumenten beschikbaar zijn.

Habitattypenkaarten

De noodzaak van beoordeling en vergelijking van de toestand van de natuur is vooral heel groot voor Natura 2000. Daarbij maken we gebruik van habitattypenkaarten. Een habitattypenkaart maakt alleen zichtbaar waar de habitats, die op grond van het aanwijzingsbesluit zijn beschermd, zich concreet bevinden (en waar niet). Dat gebeurt op een objectieve, wetenschappelijk-technische manier. Het is dus geen juridische of beleidsmatige beslissing maar een weergave van de feitelijke situatie. De openbaarmaking van habitatkaarten kent dan ook geen aanwijzingsprocedure. Overal waar een reeds aangewezen habitat voorkomt, is dat al beschermd via het aanwijzingsbesluit, met bijbehorende inspraak- en beroepsprocedure.

Habitattypenkaarten zijn een hoeksteen in het bouwwerk van Natura 2000, bij de implementatie van de Habitatrichtlijn en bij de stikstofproblematiek. De kaarten bieden een objectieve basis voor het beheerplan en voor toetsingen voor de Wet Natuurbeschermingsvergunningen. Daarnaast worden deze kaarten gebruikt voor diverse rapportages (EU, nationaal, provinciaal), en vormen ze een belangrijke basis voor de stikstofberekeningen en zijn ze van belang voor beheerders. De basis voor habitattypenkaarten wordt gevormd door vegetatiekaarten. Hiervoor is in 2013 een werkwijze afgesproken. Het maken van die vegetatiekaarten wordt door provincies en Rijkswaterstaat uitbesteed, meestal via terreineigenaren, aan (onafhankelijke) gespecialiseerde karteringsbureaus.

Vergelijken Vegetatiekarteringen

Tijdens het webinar werd uitgelegd welke mogelijkheden en aandachtspunten er zijn voor het vergelijken van vegetatie- of habitattypenkaarten. Door kaarten van verschillende momenten met elkaar te vergelijken is het mogelijk om te zien welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in een gebied en hoe daar vanuit beheer op gereageerd moet worden. Ook laten de ontwikkelingen zien of de ingezette beleidskeuzen en herstelmaatregelen het gewenste resultaat geven.

Literatuur

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/monitoring-en-natuurinformatie/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/informatiehuis-natuur/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/


Just to let you all know that a video recording of the lecture is now available to watch at:

https://vimeo.com/578085816

Check out Trevor's website for more details about the book;

Meru Publishing - Specialists in books about Ethiopia

The Horn of Africa hosts around 104 larger mammals, of which twenty are either endemic, or near endemic. Ethiopia, with its spectacular and diverse landscapes, is home to 281 mammal species of which forty-five are considered endemic, though most are smaller mammals, shrews and rodents - larger mammals are typically considered to be at least squirrel sized.

Trevor Jenner's talk focuses on the larger mammals of Ethiopia, including some of the world's rarest endemics:
Ethiopian wolf, rarer than the giant panda, this iconic species inhabits the high plateaus at altitudes of up to 4,000 metres.
Bale monkey, denizen of the cloud forest.
Gelada, an exotic primate that grazes on grass and inhabits the gorges and precipices of the high mountains.
Starck's hare, a high altitude endemic.
Mountain nyala, the world’s last large mammal to be discovered, inhabits the high altitude mountain forests and grasslands.
Walia ibex, a rare endemic mountain top dweller.
Giant mole-rat, a strange Afroalpine endemic.

Examples of the impressive range of families of primates, carnivores, proboscids and ungulates in Ethiopia are covered together with some of the smaller species like the hyraxes.

Trevor Jenner has had a multi-faceted career, including a bird and wildlife guide, which has entailed a host of travelling throughout the globe. His quest for birds and mammals has taken him on expeditions to many parts of the world including remote and dangerous places. A travel and natural history writer, Trevor's lifetime of trekking, writing, photographing and researching mammals has culminated in the recently published Field Guide to the Larger Mammals of the Horn of Africa.

24 June 2021 - An Introduction to the Larger Mammals of Ethiopia by Trevor Jenner from The Anglo-Ethiopian Society on Vimeo.De Cultuurhistorische Atlas Winterswijk maakt de verhalen over Winterswijk, over de geschiedenis van Winterswijk en over het landschap van Winterswijk toegankelijk voor een breed publiek. In aparte thema’s en katernen wordt de tijdsdiepte en rijkdom van het Winterswijkse erfgoed geïllustreerd. Ze gaan vergezeld van een overweldigende hoeveelheid kaarten, fbeeldingen en foto’s. De verzamelde bronnen zijn toegankelijk gemaakt en opgenomen in een uitgebreide bibliografie met nuttige bijlagen. Het is hét overzichtswerk voor iedereen, bewoner of bezoeker, belangstellende of belanghebbende, die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het landschap van Winterswijk. Dit is deel 1 van de Atlas. De kaartkaternen zijn op te vragen bij de auteurs.
https://www.academia.edu/41759152/Cultuurhistorische_Atlas_Winterswijk?auto=download&email_work_card=download-paper

https://www.vpro.nl/programmas/de-hokjesman/drenten.html
https://www.npostart.nl/de-hokjesman/01-04-2016/VPWON_1240847
Ik vind het belangrijk dat Drenten in zo’n programma niet belachelijk worden gemaakt, zoals zo vaak gebeurt. Je weet wel: boertjes, hunebedden, huh-huh. Maar zo’n programma is het gelukkig niet. Ik wilde er graag aan meedoen, eigenlijk om dezelfde reden als waarom onze stichting is opgericht: om iets positiefs neer te zetten over Drenthe. Met Stichting de Mammoet brengen we in Erica oude Drentse feesten terug, zoals het paasvuur. Drenten mogen weleens wat trotser worden op Drenthe.’
Volgens de hokjesman hebben Drenten het laagste zelfbeeld van heel Nederland.

‘Tja, Drenten zijn nogal terughoudend, dat is nou eenmaal zo. Ik werk ook weleens samen met Friezen en dat is echt een fier volk. Dat zou ik dus ook wat meer in Drenthe willen zien. Ik hoorde op de radio ook dat de aflevering over dat lage zelfbeeld zou gaan, en over het NSB-verleden van Drenthe. Daar schrok ik wel van. Toch hoop ik dat de positieve dingen uiteindelijk overheersen in de uitzending.

Hedwigepolder, Mijn Hof
https://sargasso.nl/geen-bal-op-tv-de-grens/

Een week later was Tommy Wieringa in Zeeuws Vlaanderen, waar de haven van Antwerpen aan de Belgische kant van de grens het ene na het andere dorp opslokt. Hij sprak met boeren van wie de ouders in de jaren ’60 hun land moesten afstaan opdat de haven kon uitbreiden. Nu werden hun kinderen onteigend om het land terug te kunnen geven aan de vogeltjes. Er hielden zich op het land natuurspecialisten op die aan het onderzoeken waren hoe de zilte Zeeuwse klei precies werkte, zodat ze het unieke landschap ergens anders konden nabouwen.

‘We waren op zoek naar de gemeenschap met het laagste zelfbeeld, en dat zijn de Drenten. Dat blijkt uit historische bronnen, maar ook uit elk gesprek met elke Drent. Als je tegen een Drent zegt: wat heb je een leuke trui, dan zegt hij: ach, die was van de Zeeman, 1 euro 50. De uitzending focust op dat minderwaardigheidscomplex, gecombineerd met de toch wel schokkende ontdekking dat Drenthe de grootste NSB-provincie is geweest van Nederland. Ik vermoed dat de gemiddelde Drent deze uitzending niet kan waarderen; de gemiddelde Drent vindt namelijk álles stom. En toch denk ik dat je als kijker van de Drenten gaat houden.’https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/PLANTEN%20tijdschrift/PLANTEN15.pdf
https://www.floron.nl/Portals/1/PLANTEN/floron-11-spread.pdf
https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/PLANTEN%20tijdschrift/floron-10-spread.pdf

https://www.floron.nl/Portals/1/PLANTEN/floron-2-los_defversie.pdf
https://www.floron.nl/Portals/1/PLANTEN/floron-2-los_defversie.pdf?ver=2018-01-10-092006-990
https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/PLANTEN%20tijdschrift/PLANTEN15.pdf?ver=XJHBIAa1BSbuH98Lappr3Q%3d%3d

PLANTEN 1 mei 2015
PLANTEN 2 november 2015
PLANTEN 3 mei 2016
PLANTEN 4 november 2016
PLANTEN 5 mei 2017 (themanummer 300 jaar planten kijken)
PLANTEN 6 november 2017
PLANTEN 7 mei 2018
PLANTEN 8 november 2018
PLANTEN 9 april 2019
PLANTEN 10 november 2019
PLANTEN 11 april 2020 (themanummer trends)
PLANTEN 12 augustus 2020
PLANTEN 13 november 2020
PLANTEN 14 maart 2021
PLANTEN 15 juli 2021 (themanummer inzaai)


Hoe handig waarneming/observation ook is, ik vind het prettig om interessante waarnemingen in Google maps op mijn telefoon te hebben. Op vakantie kan ik dan met een klik directies opvragen!
Eén waarneming lukt makkelijk (GPS coordinaten van waarneming copy/paste), maar honderden waarnemingen wordt lastig (?). Meerdere waarneming op mijn kaart weergeven geeft bovendien beter aan waar ik meer kans maak.

Dus ik ben even gaan zoeken en kwam tot deze strategie gebruik makend van https://www.gbif.org/
Stel ik wil weten waar de Woestijnheidelibel in de buurt van Benidorm zit :rolleye::
via
https://www.gbif.org/occurrence/search?taxon_key=1428287
-Klik op downloaden bestand (.CSV)
(eventueel bestand bewerken met excell)
-Dit .CSV bestand laad ik in in Google earth (beetje puzzelen met ; aanduiden en niet afgerond gebruiken)
-Google earth file exporteer ik als .KML bestand
-KML bestand importeer ik in My Google maps.
“Klaar”
Nu kan ik ook mijn andere (vakantie-) bestemmingen toevoegen en kleurcoderingen aanbrengen etc.
en elke waarneming op locatie makkelijk terugvinden.

Eigenlijk had ik een paar vraagjes:

  • Ben ik opnieuw het wiel aan het uitvinden en kan het veel makkelijker?
  • Kan ik met waarneming.nl ook een .CSV / .KML file met alle GPS coördinaten exporteren van één soort? (mijn eigen waarnemingen heeft wel die optie, maar misschien zie ik het over het hoofd). Via kaarten ?
  • Weet iemand of het mogelijk is meer dan 10 lagen in Google maps te importeren?
  • Als ik in Google earth klik op “Weergeven in google maps”, verdwijnen alle waarnemingen ( vreemd, iemand idee).


U heeft deelgenomen of interesse getoond in het mini-webinar over de Grote Wateren georganiseerd door LIFE IP deltanatuur naar aanleiding van het verschijnen van het special issue over de grote wateren in het Tijdschrift landschap op 20 juni
Er is geen verslag, maar het is wel mogelijk om alle presentaties terug te kijken op de website van LIFE IP Deltanatuur.
https://life-ip-deltanatuur.nl/news/view/b78c0880-e828-449f-b829-a2b9e3d8e7f1/terugkijken-webinar-natuurambities-voor-grote-wateren
De onderliggende artikelen kun u vinden op de website van het tijdschrift landschap:
https://www.landschap.nl/tijdschrift/archief/jaargang-38-2021/

De veldgids ecologisch bermbeheer biedt hiervoor handvatten. Het is geen naslagwerk waar alles in staat, maar een gidsje op zakformaat dat in veel situaties een advies biedt. Het geeft inzicht in een aantal plantensoorten met indicatorwaarde voor een bepaald vegetatietype of juist verruiging. Voor- en nadelen van verschillende beheermethoden komen eveneens aan bod. We bieden een beslisschema voor het bepalen van het aantal maaibeurten in een jaar en de globale maaimomenten. Tenslotte worden een aantal 'Wat als'-situaties voorzien van advies. Denk hierbij aan de omgang met invasieve exoten of het zonder afspraken maaien van bermen door bewoners.
https://utrecht.knnv.nl/pwg-documenten-2021-2/
Mijn Berm Bloeit!
Met het uitbrengen van de veldgids ecologisch bermbeheer komt er een einde aan de campagne Mijn Berm Bloeit! We blijven het monitoren van bermen echter ondersteunen en het invoerportaal onderhouden https://utrecht.knnv.nl/pwg-documenten-2021-2/
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/5c8bb83e-a546-4827-a0e7-7b2a2cdb1e35.pdf
https://utrecht.knnv.nl/publicaties/

https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf
The annual publication “The State of Birds in Switzerland” (in English, French, German and Italian) summarises the results of various monitoring projects, conducted with the support of more than 2,000 volunteers in all parts of the country. The 2021 report focuses on EBBA2 and its implications for Switzerland. It also takes a closer look at trends in scarce breeding birds like Western Yellow Wagtail, rare passage migrants such as Glossy Ibis, and local winter visitors such as Whooper Swan. You can also explore interactive graphics from the Swiss Bird Index SBI® and the breeding bird index for each species until 2020

Posted on July 29, 2021 02:05 PM by ahospers ahospers

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments